Tu sĩ – thơ

Tu sĩ

 Tu sĩ

Tu sĩ!

Nam tu thánh thiện sáng ngời
Nữ tu đẹp nhất tận đời hiến dâng
Nam tu theo Chúa xin vâng
Nữ tu theo Chúa nói không với đời.

Nam Tu yêu Chúa thiết tha
Nữ tu yêu Chúa tán ca tụng Ngài
Nam Tu đón nhận lời Ngài
Nữ tu thi hành ý Chúa có Ngài chở che.