3D Kiến trúc Việt – Nhà dòng Trinh Vương Bùi Chu

3D Kiến trúc Việt - Nhà dòng Trinh Vương Bùi Chu

Bản thiết kế quy hoạch lại kiến trúc nhà dòng Trinh Vương Bùi Chu. Với khuân viên được mở rộng, cách quy hoạch mới rõ ràng cho từng khu chức năng. Tạo nên vẻ đẹp mới cho nhà dòng và tăng sự thánh thiêng tại nơi đây.